Remont ogrodzenia Drukarza – c.d.

malaui

Na odkrytych korzeniach drzew pojawiły się płachty

Nasza czwartkowa publikacja Remonty w parku, czyli … dewastacja  spotkała się z bardzo dużym oddźwiękiem zarówno ze strony czytelników, jak i mediów oraz władz dzielnicy odpowiedzialnych za stan rzeczy.

Już w piątek rzecznik Urzędu Dzielnicy opublikował wyjaśnienie, które cytuję tu za portalem Twoja Praga :

„’W parku Skaryszewskim jest wykonywany remont ogrodzenia klubu DRUKARZ. Odbywa się on w oparciu o decyzję Stołecznego Konserwatora Zabytków. Prace prowadzi firma MKL-BUD Michał Lulis, wyłoniona w przetargu.

Wykonawca remontu postąpił niezgodnie z zapisami umowy oraz zapisami w dzienniku budowlanym, które przewidywały przeprowadzenie prac ręcznie a nie z użyciem ciężkiego sprzętu budowlanego. W efekcie uszkodzeniu uległ system korzeniowy 3 drzew. Stopień uszkodzenia jest taki, że nie przesądza o tym, czy drzewa te uschną, czy nie. W celu zminimalizowania wyrządzonych drzewostanowi szkód, podjęto stosowne działania pielęgnacyjne.

W stosunku do wykonawcy urząd dzielnicy wszczął postępowanie w sprawie wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej za ewentualne zniszczenie wspomnianych 3 drzew. Wykonawca został też pouczony odnośnie właściwego zabezpieczenia pozostałych drzew i ich systemów korzeniowych, na czas prowadzenia robót.”

Inwestorem w tym przypadku jest urząd dzielnicy, ponieważ to pod jej władaniem znajduje się obecnie KS Drukarz.

Otrzymaliśmy też OGROMNĄ ilość maili od czytelników, w tym architektów krajobrazu, przyrodników, radnych i aktywistów ochrony przyrody – wszystkie niezwykle merytoryczne, wskazujące co dokładnie zostało zrobione źle, jak należy tego unikać, cytujące odpowiednie przepisy, a także zapowiadające interwencje u właściwych władz. Za wszystkie serdecznie dziękuję! Informacje te są niezwykle pomocne w interwencji w tej sprawie i wszystkie zostaną wykorzystane!

Obecnie obnażone korzenie drzew zostały przykryte płachtami i trwa montaż szalunków do wylewania betonowej podstawy ogrodzenia. Nie wydaje nam się, żeby problem uszkodzenia korzeni dotyczył tylko 3 drzew, jak w swoim piśmie pisze rzecznik urzędu dzielnicy, ani żeby prace wykonywane były niezgodnie z planem. Zajrzeliśmy też do dokumentacji przetargowej – projektu wykonawczego i specyfikacji technicznej. W dokumentach tych wpisano, że : „Inwestycja nie wpływa na środowisko i otaczający ją teren /…/ Brak wpływu na pozostawiony drzewostan i glebę.” Zalecono co prawda, że „- szczególną ostrożność należy zachować w okolicach pobliskich obiektów i urządzeń oraz sąsiadujących drzew”, ale w żaden sposób nie wymagano od wykonawcy zabezpieczenia drzew, czy takiego wykonywania prac, aby ich nie uszkodzić. Wydaje się, że przy projektowaniu ogrodzenia po prostu zignorowano fakt, że jest to park i rosną tu 70-letnie drzewa.

Remont – i stan drzew – będziemy nadal monitorować i o tym informować.

Zabezpieczenie uszkodzonych korzeni drzew przy klubie Drukarz

Na ile przykrycie korzeni ochroni te drzewa przed usychaniem?

Szalunki przygotowane do wylewania muru oporowego

 

 


2 odpowiedzi na “Remont ogrodzenia Drukarza – c.d.”